Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde

Handelsvilkår

Handelsvilkår for Nordcad AS

Nordcad AS
Gaustadalleen 21
0349 Oslo, 
Norge
CVR. nr. 918 370 013

Gjeldende

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er skriftlig avtalt, eller det i tilbudet er angitt henvisninger til Nordcad AS Master, Service og/eller Support Agreement. Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder sammen med eventuelle underleverandørers betingelser. Handelsbetingelsene kan ikke overstyres av kundekrav, med mindre det er skriftlig avtalt. Tjenester og rådgivningstjenester er inkludert i denne avtalen sammen med Nordcads Servicemaster Agreement.

Tilbud

Dersom Nordcad AS gir tilbud, er det alltid en tidsfrist på 30 dager fra utsendelsesdato. Tilbudet går ut hvis aksept ikke har nådd frem til Nordcad AS senest på utløpsdato. Tilbud over 50 000 kr må underskrives av kjøperen før ordren effektiviseres.

Pris og leveringstid

Alle priser er, med mindre annet er oppgitt, i danske kroner (DKK). Det kan i perioder være pålagt dollartillegg og eksklusive moms.

Levering av lisenser skjer vanligvis via e-post, med mindre annet er angitt. Leveringstid på opptil 10 dager kan forventes fra ordre er gitt. Nordcad forbeholder seg retten til å utsette levering hvis det oppstår problemer fra leverandør.

Dersom det ikke er avtalt annet, vil levering, installasjon, idriftsettelse, support og andre tjenester i forbindelse med ordren skje innen Nordcad AS normale arbeidstid.

Levering av opplæring skal alltid være betalt før opplæringen holdes. Nordcad forplikter seg til å sende faktura straks ved påmelding, og denne skal være betalt i henhold til betalingsbetingelsene. Hvis opplæringen ikke er betalt før deltakelse, regnes det som avmelding fra opplæringen.

Betaling

Nordcad AS aksepterer nettbetalinger med Visa og Mastercard.

Betaling må skje senest på den datoen som angitt på fakturaen som siste forfallsdato. Dersom annet ikke er avtalt, gjelder betalingsvilkårene angitt på fakturaen.

Hvis betaling skjer etter forfallsdato, har Nordcad AS rett til å beregne renter på den pågående restgjelden fra forfallsdatoen med 2% per påbegynt måned.

Kjøper har ikke rett til å motregne med eventuelle krav mot Nordcad AS, som ikke er skriftlig anerkjent av Nordcad AS, og har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av modkrav av noen art.

Prisendringer

Nordcad AS forbeholder seg retten til å heve priser eller ytelser, hvis det oppstår prisøkninger fra leverandør m.m. eller hvis dollaren endrer seg mer enn 3% i forhold til kursen på tilbudsdatoen.

Eiendomsforhold

Nordcad AS forbeholder seg, med de begrensningene som følger av ufravikelige rettregler, eiendomsretten til det solgte, inntil hele kjøpesummen med tillagte omkostninger er betalt.

Programvare er utstedt til et CVR-nummer og kan ikke overføres til en annen. Programvaren kan bare benyttes internt i selskapet og i henhold til SLA utstedt av Nordcads underleverandører.

Produktinformasjon

Tegninger, flytdiagrammer, spesifikasjoner m.m. som er utdelt av Nordcad AS før eller etter avtalens inngåelse, forblir Nordcad AS eiendom og må ikke videreformidles uten skriftlig avtale eller på annen måte misbrukes.

Produktendringer

Nordcad AS forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre i avtalte spesifikasjoner dersom dette kan skje uten ulempe for kjøper.

Mangler, reklamasjon og garanti

Ved levering skal kjøper straks gjøre Nordcad AS oppmerksom på eventuelle feil og mangler.

Lisens Dongle til USB-port erstattes ikke ved bortkomst eller ved feil. Nordcad må ha Dongle tilbake dersom lisens flyttes til MAC-adresse. Stjålne USB-nøkler skal anmeldes til politiet.

Nordcad yter ingen garanti på hardware-/software ut over det beskrevet i kjøpsloven.

Ansvarsbegrensning

Et erstatningskrav mot Nordcad AS kan ikke overstige fakturabeløpet for den solgte vare eller tjenesteytelse.

En eventuell erstatning kan i ingen tilfelle overstige kr. 1 million ved personskade og kr. 1 million ved tingskade.

Nordcad AS har ikke ansvar for driftsfeil, inntektstap, tapte besparelser, eller andre indirekte tap i forbindelse med avtalen, inkludert indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelse eller mangler ved det solgte, eller for krav stilt av tredjepart mot kunden.

Nordcad AS påtar seg ingen ansvar i forbindelse med eventuelle tekniske og/eller økonomiske problemer i forbindelse med oppsigelse av avtalen med Nordcad Systems A/S.

Retur

Det solgte aksepteres kun tilbake etter forutgående skriftlig avtale. Lisenser som er bestilt fra leverandør, kan ikke returneres. Leverede varer aksepteres kun tilbake til fakturapris med fradrag av et krediteringsgebyr på minimum 10% av fakturabeløpet eksklusive mva.

Produktansvar

I den grad intet annet følger av ikke-fravikelige lovbestemmelser, gjelder følgende for Nordcad AS produktansvar:

Nordcad AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre indirekte tap.

I den grad Nordcad AS kan bli belastet med produktansvar overfor tredjemann, plikter kjøper å holde Nordcad AS skadesløs i samme utstrekning som Nordcad AS sitt ansvar er begrenset etter foregående paragrafer.

Fremsetter tredjemann krav mot en av partene for ansvar i henhold til dette punktet, skal denne part umiddelbart varsle den andre parten.

Hotline Support

Med mindre annet er angitt i tilbudet, inkluderer lisenser kjøpt fra Nordcad AS i utgangspunktet en 12 måneders gratis supportavtale. For tidsbegrensede lisenser inkluderer støtte den angitte tidsbegrensningen. Støtten utføres innenfor normal arbeidstid ifølge Nordcads nettsider.

Hotline-støtte inkluderer: Hjelp for å installere lisenser på maksimalt én arbeidsstasjon; hjelp til å bruke lisensgivere; og hjelpe med eventuelle feil og mangler i de utstedte lisensene. Alt annet regnes som en tjeneste og faktureres til timepris. Nordcad gjør uttrykkelig oppmerksom på dersom oppgaven ikke dekkes av supportavtalen.

Spesialutviklede og/eller tilpassede programvareløsninger støttes ikke. Dette anses som en serviceoppgave fra det øyeblikk Nordcad har overlevert løsningen og det foreligger skriftlig aksept for leveransen.

Abonnement og vedlikehold

Alle programvareløsninger inkluderer en 12-måneders vedlikeholdsavtale, med mindre det er snakk om kortere tidsbegrensede løsninger eller annet fremgår av tilbudet eller kontrakten.

Vedlikehold inkluderer oppdatering av lisenser fra underleverandører. Nordcad forplikter seg ikke til å informere om oppdateringer. Kunden plikter selv å oppdatere programvaren. Eventuelle tjenester knyttet til oppdatering er ikke inkludert i vedlikeholdsavtalen.

Vedlikeholdsavtalen løper for 12 måneder av gangen. Dersom avtalen ikke sies opp senest 30 dager før utløp, forlenges avtalen automatisk med en ny 12 måneders periode.

Avtalen kan sies opp av begge parter ved utløpet av en periode senest 30 dager skriftlig.

Abonnementsavtalen inkluderer kun oppdateringer til nye programversjoner som utgis innen en 12-måneders periode.

Sted

Enhver uenighet mellom partene vil bli avgjort av Sø- og Handelsretten, og i henhold til dansk lov.

Andre vilkår

Ved kontraktsinngåelse skal kunden signere en databehandleravtale vedrørende databeskyttelsesforordningen. Nordcad Systems A/S er dermed forpliktet til å oppbevare kundens data sikkert og konfidensielt. Nordcad AS har også taushetsplikt for all informasjon de måtte innhente gjennom kundens data.

Kunde- og personvernerklæring

Som behandlingsansvarlig jf. GDPR har Nordcad AS følgende behandlingsaktiviteter:
- Nettside: Nordcad AS behandler personopplysninger oppgitt gjennom kontaktskjemaer, samt utlevering av e-post og/eller telefonnummer. Personopplysninger lagres i inntil fem år, deretter slettes opplysninger. Krav om sletting av personopplysninger skal skje gjennom skriftlig avtale.
- Nyhetsbrev: Ved å melde seg på nyhetsbrevet gis samtykke til behandling og lagring av utfylte personopplysninger. Abonnenten forbeholder seg retten til å melde seg av nyhetsbrevet når som helst. Samtykke til markedsføring gjennom mail og/eller telefonkontakt utløper automatisk etter 1 år, dersom det ikke har vært kontakt i det aktuelle året.

Personopplysninger videreformidles ikke til tredjeparter. Nordcad AS tar ikke profilering eller automatiserte beslutninger.

Informasjonskapsler

På www.nordcad.no brukes informasjonskapsler med det formål å optimalisere nettsiden og dens funksjonalitet.
Du kan slette informasjonskapsler fra datamaskinen din når som helst, se instruksjonene på http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
cross